Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ο εξανθρωπισμός του θηρίου

Ο εξανθρωπισμός του θηρίου
Του Στέλιου Παπαντωνίου

Απομένει η νεκρώσιμος ακολουθία! Δεν γνωρίζομεν εάν θα γίνει κατά το μουσουλμανικόν έθος ή το χριστιανικόν, ευρωπαϊστί ή τουρκιστί, διότι η «αγγελία θανάτου της Κυπριακής Δημοκρατίας»  έγινεν εις τον προθάλαμον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Τουρκίαν, τον νέον εκπρόσωπόν της εις την Ένωσιν, ποίος ενθυμείται τον άλλον εκείνον κύριον, τον προκάτοχόν του νυν,  τον τρις και τετράκις αυθαδέστατον;

Αλλ΄η αυθάδεια είναι είδος αυτοφυές εις τους αναιδείς, υβριστάς, από αρχαιοτάτων χρόνων, οι οποίοι, και μόνον που ονειρεύονται να κατακτήσουν γειτονικούς λαούς, αμαρτάνουν, ενώ αυθωρεί  η άτη αναμένει εις την γωνίαν να τους βαρέσει  διά ροπάλου καφφασινά, να κάμουν το μέγα σφάλμα, ίνα ακολουθήσει η τίσις, η τιμωρία του ενόχου υβριστού, ο οποίος θέλει τώρα να εκτουρκίσει την Ευρώπην, αντί να εξευρωπαϊστεί ο αναμένων και αιωνίως αναμενών την ένταξιν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται παρά τας καταβροχθιστικάς ορέξεις του Οσμανλή, και εξ αυτής εξαρτάται η ένταξις του ελέφαντος και ο εξανθρωπισμός του, αλλά  και οι εταίροι δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ως εταίραι λικνιζόμεναι ενώπιον του σουλτάνου, αλλά πρέπει να καθελκύσωσιν  τον υβριστήν εκ του ωτός και να τον επανατοποθετήσωσιν  εις την ορθήν θέσιν, διότι, ως βλέπων αφ’ υψηλού, υπολογίζει όλους τους άλλους ως τυφλοπόντικας.

Η Τουρκία αιτείται ένταξιν εις την Ευρωπαϊκήν  Ένωσιν με ειδικάς και ιδικάς της προδιαγραφάς, διαγράφει υπάρχοντα μέλη, απαιτεί απαιτήσεις αντιδημοκρατικάς, δικτατορικάς, χιτλερικού τύπου και προτύπου, ενώ οι εταίροι δεν την εκπαραθυρώνουν ή της συμπεριφέρονται ωσεί κυρίας, με το γάντι ή το χειρόκτιον λεγόμενον.


Ημείς, η Κυπριακή Δημοκρατία , και η Ελλάς, πρώτοι, ως γνωρίζοντες εκ πρώτης τι εστί Τουρκία, καταβροχθιστική πολιτική, ας αναλάβωμεν την οφθαλμολογικήν  ιατροφαρμακευτικήν  περίθαλψιν των εταίρων μας εις την Ευρώπην, να αναβλέψωσι και ίδωσι την χατζάραν, τας γενοκτονίας, την επεκτατικότητα της εις τον προθάλαμον αναμενούσης και ας είπωμεν το «ποτέ εις την Ευρώπην», έως ου εξανθρωπισθεί το θηρίον. Αν δεν δυνάμεθα μόνοι να σώσωμεν την Κύπρον, ας σώσωμεν τουλάχιστον την Ευρώπην, ίνα σωθώμεν και ημείς δι΄αυτής.