Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Προς Μέλη της Βιβλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αμερικής το ανάγνωσμα


Προς Μέλη της Βιβλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αμερικής το ανάγνωσμα

Του Στέλιου Παπαντωνίου

Αδελφοί, ήκουσα παρά των εν Κύπρω πρεσβυτέρων ότι μέλλετε ακολουθήσειν τοις βήμασι του Αποστόλου Παύλου, παραθεωρούντες το έκνοον της εν Κύπρω επισκέψεως υμών, επεί  εισελεύσεσθε διά παρανόμου αεροδρομίου και καρκινώματος κράτους, του ψευδοκράτους επονομαζομένου.

Καταπατούντες ουν τα των Κυπρίων θέσμια, ομοιάζετε τοις απίστοις και βαρβάροις Τούρκοις εισβολεύσι και καταστροφεύσι της νήσου ταύτης.

Ου γαρ βούλομαι υμάς αγνοείν ότι οι εν Χριστώ ημών αδελφοί εν Κύπρω πάσχουσι χαλεπώς και παντοιοτρόπως υπό των Τούρκων από του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού τετάρτου έτους. Βία ουν εισελασάντων των Τούρκων πορθητών, οι εν Κύπρω αδελφοί ημών προσέφυγον εις την ιδίαν πατρίδα, πλανώμενοι εν όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν αιχμαλωσία και πείνη και δίψη πολλή, εν φυλακαίς και εν εξορίαις, εν εγκλωβισμοίς και περιορισμοίς, έτεροι δε εν μαχαίρα αποθανόντες και άχρι της σήμερον αγνοούμενοι υπό των οικείων.

Γυναίκες ητιμάσθησαν, περιουσίαι διηρπάγησαν, ναοί κατεκρημνίσθησαν, μοναί ελεηλατήθησαν, πλήθος εικόνων και ιερών βίβλων και σκευών εχλευάσθησαν και εμιάνθησαν και εν αλλοτρίαις Πολιτείαις επωλήθησαν εν ταις αγοραίς, έποικοι κατέλαβον τας οικίας και τα των Ελλήνων κτήματα, την πληθυσμιακήν αναλογίαν αλλοιούντες, στρατεύματα αλλοφύλων εν ταις αυλαίς των παθόντων ηυλίσθησαν.

Διά της αποφάσεως υμών ταύτης βαναύσως τους αδελφούς ημών Κυπρίους προκαλείτε, επαισχύντως φερόμενοι, πλήρεις παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, εχθροί πάσης δικαιοσύνης, διαστρέφοντες  τας ευθείας οδούς και τα εν Κύπρω νόμιμα αγνοούντες και καταπατούντες.

Ει όντως, μέλη της Βιβλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αμερικής, επιζητείτε επακολουθείν τοις του Αποστόλου Παύλου βήμασι, υπομιμνήσκω ότι εν Πάφω ο Απόστολος τεσσεράκοντα παρά μίαν έλαβε, διά τούτο έστε έτοιμοι έκαστος υμών τα αυτά παθείν, ίνα πληρωθή ο νόμος και δώτε δίκην της παρανομίας υμών ταύτης.